ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ. IGOR STRAVINSKY : THRENI [DE ELEGIA PRIMA]

Κατά ένα περίεργο τρόπο, ο Igor Stravinsky επιλέγει για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσει την δωδεκάφθογγη μέθοδο σύνθεσης του Arnold Schoenberg [οι δύο τους είχαν ιδιαίτερα ψυχρές σχέσεις] αμέσως μετά το θάνατο του Γερμανού συνθέτη, το 1951. Ξεκινώντας με τους Θρήνους του Ιερεμία, των οποίων ένα μέρος [De Elegia Prima] ακούμε εδώ.
Τα μέλη της Columbia Symphony Orchestra και τη χορωδία Schola Cantorum διευθύνει ο ίδιος ο
Stravinsky.

In a strange way,
Igor Stravinsky chooses for the first time to use Arnold Schoenberg’s 12-tone composition method [the two of them had particularly cold relationships] immediately after the German composer’s death in 1951. Starting with the Laments of Jeremiah, of which a part [De Elegia Prima] we hear here.
Members of the Columbia Symphony Orchestra and the Schola Cantorum Choir are conducted by
Stravinsky himself.

3
(Visited 208 times, 1 visits today)

2 Comments

  1. Ken Powell March 8, 2022 at 3:09 pm

    I’m not a huge fan of 12 tone rows but somehow, in Igor’s hands, it comes out pretty darned fine 🙂

    Reply
  2. Resa March 10, 2022 at 10:52 pm

    This is different. Thank you!

    Reply

Leave a Reply